1402/06/24-10:28

5 برش عجیب از سرمایه‌گذاری همسایگان ایران

5 برش عجیب از سرمایه‌گذاری همسایگان ایران

بر خلاف ادعاهای دولت، تحریم‌ها اثر کرده و حالا مدت‌هاست که ایران از مناسبات بین‌المللی کنار گذاشته شده و در طرح‌های رشد و توسعه جهانی و منطقه‌ای نام و نشانی از ایران نیست. نزدیکترین نمونه آن طرح کمربند لاچین است که آن هم ایران را دور زده و ایران نه در طرح جاده ابریشم نقش دارد و نه در طرح کمربند لاچین.

به گزارش اکوفارس به نقل از تجارت نیوز، حذف ایران از نقشه سرمایه‌گذاری جهان، محدود به همین موارد نیست. در حالی که چین و عربستان و ترکیه در کشورهای دور و نزدیک سرمایه‌گذاری می‌کنند که یک دهه است رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است و سرمایه خارجی جدیدی وارد ایران نشده است.

آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از گزارش پایش تحولات تجارت جهانی است که با همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شده است. گزارشی که نشان می‌دهد چه تحولات اقتصادی در جهان و به خصوص منطقه رخ داده است.

چین در عراق جاده توسعه می‌سازد

بر اساس گزارش‌های موجود قرار است چین در عراق جاده توسعه بسازد. جاده‌ای که از 10 استان عراق می‌گذرد و عراق را به اروپا وصل می‌کند.

پـروژه راهبـردی جـاده توسـعه، پـروژه مکمل بندر بزرگ فاو و بزرگترین پـروژه در عراق بـه شمار می‌رود کـه شـامل خط راه‌آهن دوخطه و جاده‌ای مدرن، مطابق با آخرین فناوری‌ها می‌شود.

طول جاده این پـروژه 1200 کیلومتر است که از بندر فاو آغاز و به مرز عراق و ترکیه در منطقه فیشـخابور ختـم می‌شـود؛ خـط آهـن ایـن پـروژه نیـز از 10 اسـتان عـراق عبـور می‌کنــد و این جاده مسیر عبوری مهمی از عراق به بازارهای اروپا است.

ایـن پـروژه، ظرفیـت جابجایـی حـدود 15 میلیـون مسـافر، 3.5 میلیـون کانتینــر و 22 میلیــون تــن کالا در ســال را دارد. درآمــد حاصــل از جابجایــی کالاها ســالانه حــدود 4 میلیــارد دلار و از جابجایــی مســافران، حــدود 850 میلیــون دلار پیش‌بینــی می‌شــود.

مجمـوع هزینـه اجـرای ایـن پـروژه، حـدود 17 میلیـارد دلار تخمیـن زده می‌شـود. شرکت‌های بسیاری بـه دنبـال یافتـن سـهمی در اجـرای ایـن پـروژههستند و چیـن بـه عنـوان مهمتریـن سـرمایه‌گذار در زیرسـاخت‌های حمـل و نقلـی در خاورمیانـه تـلاش دارد در ایـن پـروژه نقـش کلیـدی ایفـا کند.

سوخت‌رسانی امارات به 25 کشور دنیا

شـرکت ملـی نفـت امـارات، اخیـراً در زمینـه توسـعه شـبکه سوخت‌رسـانی جـت در چیـن بـا دولـت ایـن کشـور بـه توافـق رسـیده اسـت. بـا ایـن توافـق، امـارات متحـده شـبکه سوخت‌رسـانی جـت خـود را بـه شـهرهای اسـتراتژیک و برخـی از پرترددتریـن فرودگاه‌هـای چیـن از جملـه پکـن، شـانگهای، گوانگـژو، شـنژن و چنگـدو گسـترش خواهـد داد.

همچنین 300 فـرودگاه در 25 کشـور در سراسـر دنیـا از جملـه خاورمیانـه، آفریقـا، آسـیای جنـوب شـرقی و اروپـا بـه شـبکه سوخت‌رسـانی امـارات متصـل شـده‌اند و قـرار اسـت کـه بـه زودی آسـیای شـرقی نیـز بـه ایـن شـبکه متصـل شـود. ایـن توافـق اخیـر، نمونـه دیگـری از پیشـرفت روابـط انـرژی بیـن امـارات و چیـن در سـال 2023 اسـت.

چیـن، بزرگتریـن شـریک تجـاری امـارات متحـده عربـی بـه شـمار مـی‌رود؛ ارزش تجـارت غیرنفتـی بیـن دو کشـور در سـال 2022 به 72 میلیـارد دلار رسیده است. همچنین چین در حوزه املاک و مستغلات امارات هم سرمایه‌گذاری کرده و تعداد املاک خریداری شده در فوریـه سـال جـاری نســبت بــه مــاه مشــابه سال قبل، 40 درصد بیشتر شده است.

این آمار در حالی است که ایران از سال 96 تاکنون در پی جذب سرمایه در ایران است و اعلام کرده بود افراد با سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری می‌توانند اقامت پنج ساله ایران را بگیرند. این رقم امسال به 100 هزار دلار کاهش یافته اما هنوز هیچ سرمایه‌گذاری وارد ایران نشده است.

80 درصـد حجـم تجـارت منطقـه در دستان قزاقستان

نمونه قابل بررسی دیگر کشور قزاقستان است. قزاقسـتان از سـال 2000 تعامـلات منطقـه‌ای و بیـن منطقـه‌ای را فعالانـه آغـاز کـرده اسـت، بـه نحـوی کـه در حـال حاضـر ایـن کشـور بـه تنهایـی، 80 درصـد از کل حجـم تجـارت متقابـل منطقـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در همیـن راسـتا، حجـم تجـارت قزاقسـتان بـا ازبکسـتان در سـال ،2022 بـه حـدود 5 میلیـارد دلار افزایـش یافتـه و برنامه ریزی‌هایــی بــه منظــور ارتقــای آن در میــان مــدت بــه 10 میلیــارد دلار انجــام شــده اســت. عــلاوه بــر ایــن، حجـم تجـارت میـان قزاقسـتان و قرقیزسـتان، بـه 2 میلیـارد دلار رسـید.

افزایش 40 درصدی واردات نفت چین از روسیه

برگ برنده ایران در ارتباط با سایر کشورها، صادرات نفت بود که آن هم به حداقل ممکن رسیده و ایران مدت‌هاست مشتریان نفتی خود را از دست داده و جالب اینکه صادرات نفت روسیه به آن کشورها بیشتر شده است. بــر اســاس گزارشــی کــه اخیــرا توســط اوپــک منتشرشــده، روســیه همچنــان در مــاه ژوئــن، بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده نفــت بــه هنــد و چیــن باقــی مانــده اســت. بــر اســاس محاســبات اوپــک، روســیه حــدود 20 درصــد از کل واردات نفــت چیــن را در دوره گــزارش بــه خــود اختصــاص داده اســت و بــرای شــش مــاه متوالــی، بزرگتریــن تأمین‌کننـده نفـت خـام چیـن باقـی مانـده اسـت. عربسـتان سـعودی، بـه عنـوان دومیـن تأمین‌کننـده بـزرگ نفـت چیـن، 15 درصـد از کل واردات ایـن کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و مالـزی، بـا تأمیـن حـدود 11 درصـد از نیـاز چیـن، رتبـه سـوم را دارد.

از سـوی دیگـر روسـیه، 45 درصـد از واردات نفـت خـام هنـد را در مـاه ژوئـن بـه خـود اختصـاص داد؛ رخـدادی کـه ایـن کشـور را بـه بزرگتریـن تامین‌کننـده نفـت هنـد تبدیـل کـرد. در رتبه‌هـای بعـدی، عـراق بـا عرضـه حـدود 17 درصـدی و عربسـتان بـا تأمیـن 16 درصـد از واردات نفـت هنـد، قـرار دارنـد.
نکته این است که ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفتی جهان، در این لیست قرار ندارد.

دارایی 4 هزار میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی

در حالی آمار دقیقی از درآمد صندوق توسعه ملی ایران در دست نیست که اس انـد پـی گلوبـال اعلام کرده مجمــوع دارایــی صندوق‌هــای ثــروت ملــی کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فارس به 4 هزار میلیارد دلار رسیده است و پنج کشور از اعضای این شورا، 37 درصــد از کل دارایــی صندوق‌هــای ثــروت جهــان را تشــکیل می‌دهد.

صنـدوق سـرمایه‌گذاری عمومی عربسـتان، سـازمان سـرمایه‌گذاری ابوظبـی، سـازمان عمومی سرمایه‌گذاری کویت، سازمان سرمایه‌گذاری قطر و موسســه ســرمایه‌گذاری دبــی دارای 3.3 هزار میلیارد دلار سرمایه هستند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط