• خانه
  • اخبار متقاضیان مجرد

اخبار متقاضیان مجرد

سردرگمی متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن

سردرگمی متقاضیان مجرد نهضت ملی مسکن

درحالی امروز آخرین فرصت متقاضیان نهضت ملی مسکن برای دانلود تعهدنامه محضری و بارگذاری آن است که در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن این تعهدنامه وجود خارجی ندارد.

1 ماه پیش